Algemene Voorwaarden YEBBB
 1. Definities.
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  De Website: de website www.yebbb.nl, die wordt in stand gehouden door de onderneming YEBBB.
  Aanvraag: een op de Website geplaatste vraag waarin om Aanbieding wordt gevraagd voor goederen;
  Aanvrager: degene die een Aanvraag plaatst op de Website;
  Gebruiker: degene die, anders dan als Aanvrager en Aanbieder, gebruik maakt van de Website;
  Aanbieding: een op de Website geplaatste Aanbieding naar aanleiding van een Aanvraag voor goederen van een Aanvrager;
  Aanbieder: degene die een Aanbieding plaatst op de Website;
  Review: een op de Website geplaatste ervaring waarin een Reviewer zijn ervaring omschrijft met een Aanbieder;
  Reviewer: degene die een Review plaatst;
  Overeenkomst: een overeenkomst tussen Aanbieder en Aanvrager die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
  Persoonsgegevens: de door Aanvrager, Aanbieder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;
  Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel gezamenlijk;
 2. Toepasselijkheid.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen respectievelijk Aanvrager, Aanbieder en Gebruiker enerzijds en YEBBB anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Aanbieder en Aanvrager onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
  2. Naast de onderhavige voorwaarden zijn tevens de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing indien overeenkomsten tussen ondernemers en consumenten worden gesloten. In geval van afwijking prevaleren de voor de Aanvrager c.q. Aanbieder meest gunstige bepaling.
  3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige en de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is uitgesloten.
 3. Aanvraag; plaatsing.
  1. Door het plaatsen van een Aanvraag op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Aanvrager en YEBBB. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze Voorwaarden.
  2. Door het aanvragen van een Aanbieding geeft de Aanvrager YEBBB toestemming de in de Aanvraag vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
  3. YEBBB spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Aanvrager reacties op zijn Aanvraag krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. YEBBB is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
  4. YEBBB is gerechtigd de Aanvraag tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van YEBBB; de Aanvrager kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Aanvraag in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is YEBBB gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen.
  5. De Aanvrager is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Aanvraag wordt verwijderd of aangepast zodra de Aanvraag niet meer van toepassing is of veranderd is.
 4. Aanbieding; plaatsing.
  1. Door het plaatsen van een Aanbieding op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Aanbieder en YEBBB. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze Voorwaarden.
  2. Door het aanbieden van een Aanbieding geeft de Aanbieder YEBBB toestemming de in de Aanbieding vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
  3. YEBBB spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Aanbieder reacties op zijn Aanbieding krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. YEBBB is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
  4. YEBBB is gerechtigd de Aanbieding tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van YEBBB; de Aanbieder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Aanbieding in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is YEBBB gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen.
  5. De Aanbieder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Aanbieding wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 5. Review; plaatsing.
  1. Door het schrijven van een Review geeft de Reviewer YEBBB toestemming de in de Review vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
  2. YEBBB spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Review leesbaar is. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. YEBBB is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.
  3. YEBBB is gerechtigd de Review tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van YEBBB; de Reviewer kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Review in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is YEBBB gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen.
 6. Opgave van gegevens
  Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Daarnaast garandeert u bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Voor het goed functioneren van de site verzamelt YEBBB informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan YEBBB onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van YEBBB wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd. YEBBB respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van de Website. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (*). Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).


  (*) YEBBB levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt YEBBB uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van YEBBB gegronde redenen toe zijn. YEBBB verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacy regels van die betreffende site. YEBBB heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt u onder de privacy regels van dienstverlener. YEBBB heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
 7. Inhoud van de Aanvraag.
  1. De Aanvrager draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangevraagd product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
  2. De Aanvrager is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
  3. De informatie die door de Aanvrager in een Aanvraag of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het gezochte product. De Aanvraag mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Aanvrager in het algemeen aan te prijzen.
  4. Een Aanvraag mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Aanvraag dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangevraagde producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
  5. De inhoud van de Aanvraag dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Aanvraag zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Voorts is de inhoud van de Aanvraag onderworpen aan de Nederlandse Reclame Code.
  6. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Aanvragen voortijdig te verwijderen, de teksten van Aanvraag in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. YEBBB zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 7.5 bedoelde regels. De Aanbieder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
  7. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van Aanvragen in te korten of te wijzigen. YEBBB behoudt zich ook het recht voor om Aanvragen zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

   • de betreffende Aanvragen zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;

   • de producten en/of de prijs in de Aanvraag zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
   • het betreffende product en/of Aanvraag maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

   • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
   • het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

   • het betreffende product en/of de inhoud van de Aanvraag bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
   • de Aanvraag heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 8. Inhoud van de Aanbieding.
  1. De Aanbieder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
  2. De Aanbieder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
  3. De informatie die door de Aanbieder in een Aanbieding of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Aanbieding mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Aanbieder in het algemeen aan te prijzen.
  4. De inhoud van de Aanbieding dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Aanbiedingen zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Voorts is de inhoud van de Aanbieding onderworpen aan de Nederlandse Reclame Code.
  5. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Aanbiedingen voortijdig te verwijderen, de teksten van Aanbiedingen in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. YEBBB zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 8.4 bedoelde regels. De Aanbieder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
  6. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van Aanbiedingen in te korten of te wijzigen. YEBBB behoudt zich ook het recht voor om Aanbiedingen zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

   1. de producten en/of de prijs in de Aanbieding zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
   2. het betreffende product en/of Aanbieding maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

   3. het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
   4. het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

   5. het betreffende product en/of de inhoud van de Aanbieding bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
   6. Aanbiedingen die anderszins naar de mening van YEBBB aanstootgevend zijn;

   7. er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft;

   8. het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;
   9. de Aanbieding heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 9. Inhoud van de Review.
  1. De Reviewer draagt er zorg voor dat de omschrijving overeenkomt met de werkelijkheid juist en volledig is.
  2. De Review mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Reviewer in het algemeen aan te prijzen.
  3. Een Review mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Reviewer dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende omschrijving behoort.
  4. De inhoud van de Review dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Review zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Voorts is de inhoud van de Review onderworpen aan de Nederlandse Reclame Code.
  5. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Reviews voortijdig te verwijderen, de teksten van een Review in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. YEBBB zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 9.4 bedoelde regels. De Reviewer zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
  6. YEBBB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van Review in te korten of te wijzigen. YEBBB behoudt zich ook het recht voor om Reviews zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

   1. de betreffende Review is in een “verkeerde” rubriek geplaatst;

   2. de Review is op een onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
   3. de betreffende Review maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

   4. de betreffende Review zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
   5. de betreffende Review is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

   6. de betreffende inhoud van de Review bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
   7. de Review heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 10. Betaling; incasso.
  1. YEBBB is gerechtigd de Aanbieder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Aanbieder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
  2. De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Aanbieder van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Bij niet tijdige betaling is YEBBB tevens gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
  3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Aanbieder, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom worden gesteld, met een minimum van €75,00.
 11. Tegoed.
  1. De Aanbieder kan bij YEBBB een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Aanbiedingen.
  2. Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Aanbiedingen; het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
  3. Tegoed dat niet door de Aanbieder zelf is opgebouwd maar het gevolg is van toebedeling door YEBBB (om welke reden ook) vervalt indien het niet binnen een jaar is gebruikt.
 12. Vrijwaring.
  1. De Aanvrager, Reviewer en/of Aanbieder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Aanvraag, Review en/of Aanbieding (zoals tekst en/of foto's) in de Aanbieding, Review en/of Aanbieding aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.
  2. Aanvrager/Aanbieder/Reviewer vrijwaart YEBBB tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 11.1 bepaalde. De Aanvrager, Reviewer en/of Aanbieder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door YEBBB moeten worden gemaakt.
 13. Aansprakelijkheid.
  1. YEBBB is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Aanvrager, Aanbieder, Reviewer of Gebruiker van de Website maken. YEBBB is niet aansprakelijk voor gedragingen van Aanvrager, Aanbieder, Reviewer of Gebruikers, voor de inhoud van Aanvragen, Aanbieding, Review of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
  2. De informatie die door YEBBB zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is YEBBB niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
  3. De aansprakelijkheid van YEBBB voor haar verplichtingen op grond van de met de Aanbieder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Aanbieder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Aanbieding.
  4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Aanbieders, Aanvragers, Reviewers of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. YEBBB garandeert niet dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten of dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.
 14. Servicedesk.
  1. YEBBB stelt een Servicedesk ter beschikking, waar iedereen per e-mail terecht kan met vragen over en problemen met de plaatsing van Aanvragen, Aanbiedingen, Reviews en/of het gebruik van de Website.
  2. De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. YEBBB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.
  3. Klachten over een Aanvraag, een Aanbieding, een Review of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.
 15. Privacy; Gebruik van gegevens.
  1. In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is YEBBB.
  2. Op de verwerking van de in artikel 14.1 genoemde gegevens is de Privacy Verklaring van YEBBB van toepassing.
  3. Het is Aanvragers en Aanbieders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
   1. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Aanbieding en/of Aanvraag, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

   2. het verzamelen van e-mailadressen van Aanvragers en/of Aanbieders
 16. Beveiliging.
  1. YEBBB spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  2. YEBBB is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Aanvragen, Aanbiedingen en/of Reviews verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.
 17. Sites en diensten van derden.
  1. De Website, Aanvragen, Aanbiedingen en Reviews kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. YEBBB heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  2. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. YEBBB is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
 18. Deeplinken naar de Website.
  1. YEBBB staat Gebruiker in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. YEBBB is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.
 19. Feedback.
  1. Aanvragers van de Website worden in de gelegenheid gesteld om op de doormiddel van een Review als Reviewer via de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Aanbieder.
  2. Indien de Aanvrager naar het oordeel van YEBBB misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan YEBBB de toegang van deze Aanbieder tot de Website blokkeren.
  3. Het is Aanbieder niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Aanbieding op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere e- mailadressen).
 20. Contact met Aanbieder en Aanvrager.
  Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de Aanbieder en Aanvrager direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevenste verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
  1. een Aanvrager en Aanbieder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
  2. een Aanbieder/Aanvrager (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
- e-mailadressen van gebruikers van YEBBB te verzamelen om welke reden dan ook.
 21. Gebruiker.
  1. Gebruikers hebben de mogelijkheid zich op de Website te registreren en in te loggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst tussen een Aanbieder en een Aanvrager vindt plaats in direct contact tussen de Aanbieder en Aanvrager. YEBBB is daarbij op geen enkele wijze partij.
  3. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Aanvraag wordt gereageerd als de Aanbieder niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik hiervan op de Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.
 22. Uitsluiting.
  1. YEBBB behoudt zich het recht voor om Aanbieders, Aanvragers en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

  2. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van YEBBB om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 23. Intellectuele eigendom.
  1. De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij YEBBB, haar licentiegevers en/of Aanbieders en Aanvragers. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste Aanvragen en Aanbiedingen worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (Aanvragen en/of Aanbieder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. YEBBB staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
  2. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 24. Slotbepalingen.
  1. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
  2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.